Nordre Follo kulturråd

For kulturaktører i Nordre Follo

Informasjon og tjenester

Vi har gjort det enklere å finne fram til relevant innhold for kulturaktører
på kommunens nettsider.

Tilskuddsordninger

Informasjon om tilskudd til kulturell virksomhet og kulturanlegg.

Lokaler og anlegg

Informasjon om utleie av kommunale lokaler og anlegg.

Lag og foreninger

Register over alle lag og foreninger i Nordre Follo.

Aktuelt

Tilskudd til unge filmprodusenter i Viken

Frist 5. desember

Til alle film- og dokumentarprodusenter mellom 26 og 33 år: PROD + er et søkbart tilskudd fra Mediefabrikken på inntil kr 75.000 som kan brukes til å utvikle deg selv eller ditt eget selskap.

Kartlegging knyttet til leie/bruk av kommunale lokaler

Det var tidligere i år oppe sak til politisk behandling om prinsipper for langsiktig utleie av lokaler og anlegg til frivillige lag og foreninger. I denne forbindelse ble det vedtatt å gå i dialog med de som leier for å etablere et rettferdig og forutsigbart nivå for husleiesatser, hvor det tas hensyn til egeninnsats det frivillige laget/foreningen har gjort i bygget, historiske avtaler og eventuelle inntekter som laget/foreningen har gjennom leieobjektet.

Nordre Follo kommune ønsker i første omgang å samle inn informasjon gjennom en spørreundersøkelse som et grunnlag for kartlegging og videre dialog.

Om oss

Kulturrådets rolle

Nordre Follo kulturråd representerer frivillige lag, foreninger og organisasjoner, samt frittstående utøvere av kunst og kultur. Disse må tilslutte seg kulturrådets formålsparagraf.

Kulturrådet har en samarbeidsavtale med kommunen. Gjennom denne skal vi bidra til at kommunen legger best mulig til rette for utøvelse av kulturell aktivitet. Videre skal vi være en høringsinstans i alle sammenhenger der kulturområdet er berørt.