februar 2022

Søk om strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – frist 15. mars

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømutgiftene. Les mer om ordningen på regjeringens nettside.

Det er kommunene som forvalter ordningen, men søknaden skal sendes til  Lotteri- og stiftelsestilsynet.  Søknadsfrist er 15. mars.

Gå til søknadsskjema

Se retningslinjer for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Informasjon om kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2022

15. mars er hovedsøknadsfristen for kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2022. For arrangementstilskudd er det løpende frist. Fordelingen av tilskudd gjøres av Hovedutvalg for Oppvekst, idrett og kultur våren 2022, og utbetaling skjer innen to uker etter behandling i utvalget.

Tilskudd til kultur

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål som utøver kontinuerlig virksomhet i Nordre Follo kommune kan søke om:

 • Grunn- og medlemstilskudd *
 • Ekstraordinært driftstilskudd *
 • Etableringstilskudd til nyopprettede amatørkulturorganisasjoner/stiftelser. *
 • Jubileumsgave ved 25, 50, 75 år osv.

Arrangementstilskudd kan gis som:

 • Prosjektstøtte. Støtten gis til større og spesielt kostnadskrevende prosjekter utenom ordinær drift. Det kan for eksempel ytes tilskudd til egenandel til større prosjekter som tenkes delfinansiert med eksterne midler.
 • Underskuddsgaranti. Det kan søkes om støtte på inntil 20% av bruttoutgiftene til arrangementer. Maksimalt tilskudd er kr. 20.000, -, minste tilskudd kr. 1.000, -. Det må søkes i forkant av arrangementet. Tilskuddet utbetales i etterkant av arrangementet når nødvendig dokumentasjon er mottatt. Det ytes i hovedsak ikke tilskudd for mer enn maksimalt 50 % av budsjetterte utgifter.

*Skolekorps mottar et øremerket tilskudd som fordeles likt på skolekorpsene i kommunen.

Til fordeling:

 • Kulturorganisasjoner, grunn og medlemstilskudd – 293 000 kr.
 • Korps – 550 000 kr.
 • Arrangementstilskudd – 444 000 kr.
Tilskudd til Nærmiljøtiltak

Du kan søke om tilskudd til nye og/eller eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg. Tilskuddet kan brukes til vedlikehold og innkjøp av materiell og utstyr til eksisterende nærmiljøanlegg/tiltak når søker i stor grad skal gjøre arbeidet ved dugnadsinnsats. Tilskuddet kan brukes til oppgradering, nye eller vedlikehold av eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg. Følgende søknader prioriteres:

 • Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
 • Lokale kulturbygg som benyttes av alle alders- og befolkningsgrupper.
 • Tiltakene skal ligge i, eller i tilknytning til boområder, sentra, naturfriluftsområder eller andre oppholdssteder.

Totalt 400 000 kroner til fordeling.

Prøv Selv

På bakgrunn av egen ide, eller på eget initiativ, kan barn og unge søke om tilskudd for å planlegge og gjennomføre ideen/ tiltaket. Dette kan være å lage en avis, sette opp et teaterstykke, lage en liten film/video, bygge hytte, lage «mekke – verksted», hobby-verksted osv. Midlene er for barn og unge 10-20 år, bosatt i Nordre Follo kommune. Både enkeltpersoner og ulike grupperinger kan søke. Søker må oppgi minst en kontaktperson over 18 år i tillegg. Søknader prioriteres etter:

 • Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
 • Aktiviteten/ tiltaket er på barn og unges egne premisser. De har selv det fulle ansvaret. 

Totalt 50 000 kroner til fordeling.

Digitale teaterforedrag og intervju i uke 9

I uke 9 kan du delta på åtte digitale fagseminarer som arrangeres av Viken Teaterråd. Seminarene foregår på kveldstid og varer i 45-55 minutter.

Påmelding: Du sender inn at du ønsker link til faguka her: https://form.jotform.com/220482216229047
Fristen er mandag 28. februar kl. 16.00.

Program

MANDAG 28. februar

 • 19.00 – Foredrag Line Rosvoll om manus
 • 20.30 – Intervju med lysdesigner Lars Langsholt 

TIRSDAG 1. mars

 • 19.00 – Foredrag Per Andreas Kirste om dramaøvelser
 • 20.30 – Intervju med scenograf Einar Dahl

ONSDAG 2. mars

 • 19.00 Foredrag Hanne Brinckner om regi av barn og unge
 • 20.30 Reprise: Intervju med lysdesigner Lars Langsholt 

TORSDAG 3. mars

 • 19.00 Foredag av Joakim Fink Graasvold om dramaturgi
 • 20.30 Reprise:  Intervju med scenograf Einar Dahl