Søk om tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo kommune kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Søknadsfristen er 11. april

Les mer om tilskuddet og hvordan du kan søke

Workshop om kulturstrategi 20. mars

I forbindelse med at Nordre Follo kommune utvikler en kulturstrategi, ønsker de å høre din/deres stemme om kulturlivet i Nordre Follo. Derfor inviterer de alle lag og foreninger som driver med kultur til en workshop på Langhuset, mandag 20. mars kl. 18.00–20.00.

Agenda:

  • Introduksjon og informasjon
  • Workshop i grupper
  • Oppsummering og veien videre

For å være best mulig forberedt til møtet, har kommunen laget en spørreundersøkelse om kultur som de håper at deltakerne vil svare på i forkant: https://forms.office.com/e/Q5qtNr52gZ

Det serveres kaffe/te og noe å bite i. Påmelding gjøres via e-post til Carina.Vestli.Jorgensen@nordrefollo.kommune.no innen fredag 17. mars.

Nå kan du søke om tilskudd til kultur og tiltak i nærmiljøet

15. mars er hovedsøknadsfristen for kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2023. Noen tilskudd har løpende frist gjennom hele året. De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige organisasjonslivet. Tilskuddene skal stimulere til åpne og frivillige aktiviteter som bidrar til å utvikle gode sosiale og kulturelle møteplasser, fysisk aktivitet, lokal identitet og tilhørighet.

Les mer om hva det gis støtte til

Kulturtinget 2023 – hold av datoen!

Vi har gleden av å invitere til historiens første Kulturting. Hold av tidspunktet allerede nå!

  • Dato: Torsdag 27. april 2023
  • Tid: Klokken 18.00–21.00
  • Sted: Svingen kafé og aktivitetssenter, Rådhussvingen 3, 1400 Ski (Tidligere Kirkeveien 3 – rett bak rådhuset)

Flere detaljer kommer etterhvert.

Kulturtinget er Nordre Follo Kulturråds øverste myndighet, og for å delta må du være en kulturaktør med medlemskap i Nordre Follo Kulturråd.

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være styret i hende senest to uker før. Styret kan kontaktes på post@nordrefollokulturråd.no.

Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge

Nordre Follo kommune har inngått et samarbeid med Oppegård Røde Kors om en tilskuddsordning for å gi barn og unge fra familier med dårlig økonomi mulighet til å delta i faste, jevnlige, organiserte fritidsaktiviteter, som gir tilhørighet over tid.

De som tilbyr aktiviteten må sende en elektronisk søknad til kommunen, på vegne av barnet/ungdommen, for å få støtte til å dekke medlemskontingent, deltaker-/aktivitetsavgift, eller andre utgifter knyttet til en aktivitet som utstyr, cuper og leir.

Søknader behandles løpende, og beløpet som blir innvilget, utbetales til organisasjonen det søkes støtte til. Det er ingen søknadsfrist.

Les mer om tilskuddet og hvordan man søker

Felles retningslinjer for utlån av skolelokaler

Viken fylkeskommune har fått på plass felles retningslinjer for utlån av fylkeskommunale videregående skolelokaler til lag, foreninger, studieforbund og andre frivillige. Vedtaket ble fattet i fylkestinget 14. desember 2022.

Retningslinjene skal sikre god tilgang til og likt regelverk for å behandle søknader om utlån av de fylkeskommunale videregående skolene i Viken fylkeskommune. Retningslinjene sikrer også at de tre nye fylkeskommunene har retningslinjer på plass i overgangen fra Viken i 2024, understreker fylkesråden.

Se hvordan du kan søke om lån av skolelokaler

Tilskuddsordninger for Ung kultur

Viken fylkeskommune lanserte før sommeren 2022 en ny satsing på kultur for unge i Viken, gjennom organisering av en egen enhet kalt Ung kultur, og en egen tilskuddsordning for å øke deltakelse, medvirkning og egenorganisert kulturaktivitet blant unge.

Aktører i feltet kan også søke om midler som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen.

Tilskuddsordningen har vært svært ettertraktet, og ordningen vil fortsette i 2023. Søknadsfristen er løpende.

Gå til viken.no for mer informasjon og ressurser