Nordre Follo Kulturråd

Nå kan du søke om momskompensasjon for 2023

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2024. Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Det er nå åpent for søknader, og søknadsfristen er i år 2. september 2024.

Lotteri-og stiftelsestilsynet har en samleside med mer informasjon om ordningen og søknadsskjema. Der finner dere også informasjon om hvordan dere kan bli varslet om søknadsfristen via tilskudd.no.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret og har frivillig virksomhet som en viktig del av virksomheten kan søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret før 2. september 2024. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Merk: Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralledd har egne søknadsfrister som er tidligere enn Lotteri- og stiftelsestilsynets frist. Se sentralleddet sine nettsider, eller ta kontakt med de for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100.000 kr i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7000 kr i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for
underledd.

Ny handlingsplan skal få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

30. april lanserte regjeringen handlingsplanen «Alle inkludert!». Formålet med handlingsplanen er at alle skal ha like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter i hele landet. Planen har blitt til i et samarbeid mellom Kulturdepartementet, organisasjonene på feltet, og barn og unge selv.

Handlingsplanen inn inneholder 43 tiltak fordelt på 6 innsatsområder:

 • Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter 
 • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud 
 • Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere 
 • Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter 
 • Stimulere til mer samhandling og nye former for samhandling 
 • Få mer kunnskap om sosial ulikhet i deltakelse og effekter av tiltak 

Regjeringen setter av totalt 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til dette arbeidet.

De fleste barn i Norge er med i fritidsaktiviteter i løpet av barndommen, men forskjellene i hvem som deltar er store. Det er aller størst forskjeller innen kultur, og derfor øker regjeringen innsatsen på dette feltet:

 • 20 millioner kroner ekstra til Den kulturelle skolesekken
 • 20 millioner kroner mer til Frifond som setter frivillige organisasjoner i stand til å skape kulturaktiviteter
 • 3,5 millioner mer til korps og orkestre
 • 5,1 millioner kroner ekstra til nasjonale musikkorganisasjoner
 • 5 millioner i året til et mangfoldsløft for økt deltakelse i kultufrivilligheten
 • 8,9 millioner kroner ekstra til tilskuddsordningen Kulturrom

– Dette er kraftig kulturløft for barn og unge. Vi gjør dette for at enda flere barn skal få muligheten til å delta i kulturfrivilligheten og den profesjonelle kulturen, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i forbindelse med lanseringen.

Kultur- og likestillingsdepartementet ber kommuner og fylkeskommuner bruke planen og dele den med lokale aktører innen fritidsaktiviteter for barn og unge.

– Penger kan ikke alene løse utfordringene, derfor må kommuner, organisasjonene, næringsliv, fylker og staten fortsette å jobbe sammen. Inkluderingen må skje i nabolagene der barna bor. Vi må skape innenforskap sammen, sier Jaffery.

Les hele handlingsplanen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/alle-inkludert/id3036723/

Oppsummering fra Kulturtinget 2024

SUKSESS !!!

Det må vel være lov å bruke en såpass betegnelse om Kulturtinget 2024? Vi er trygge på det, etter alle de veldig hyggelige og positive tilbakemeldingene vi har fått.

Vi har alle en ære av dette, like mye dere medlemmer som oss i styret. For ikke å glemme vår flotte ordfører, utvalgsleder og virksomhetsleder kultur. «VI SAMMEN» skapte dette. «VI SAMMEN» skal jobbe konstruktivt og målrettet videre.

Så kan det være at «VI SAMMEN» en gang når et hårete mål om at Nordre Follo kommune kan smykke seg med tittelen «Norges kulturkommune». Lillestrøm klarte det i 2023. De er lik vår kommune på mange måter. Kanskje er det de som skal få være hovedtaler på Kulturtinget i 2025? Ja, for det blir et Kulturting i 2025 også. På våren en gang. Bare å glede seg til det!

Ordføreren åpnet Kulturtinget 2024 med å stake ut Høyres retning i kulturlandskapet. Bra at vi har en så kulturorientert ordfører. Det bare MÅ bli en bra fireårsperiode for kulturen.

Monica Larsson, daglig leder i NOKU (Norges Kulturforum), holdt et flott innlegg med noen stikk til oss og vår kommune. Monicas presentasjon kan lastes ned her.

Sissel Gransæther, virksomhetsleder for Idrett, kultur og oppvekst i kommunen, holdt en tydelig og god presentasjon av den totale, kommunale tilskuddsordningen, og ga også tips til andre steder å «hente ut» støttemidler. Alt hun sa er faktisk også å finne på våre hjemmesider (for de som måtte slite med å finne frem). Sissels presentasjon kan lastes ned her.

Nok en gang: Tusen takk for at «VI SAMMEN» fikk til et flott Kulturting 2024!

Protokollen fra Kulturtinget kan lastes ned her.

Sikre deg en plass på programmet for Nordre Follos kulturuke

Uke 44 (28. oktober–3. november) blir i år «Nordre Follo-uka», en kulturuke der lokale kulturarrangementer skal synliggjøres.

Nordre Follo-uka skjer i sammenheng med lanseringen av Nordre Follo scener, en ny profil for kommunens to kulturhus, Rådhusteatret i Ski og Kolben kulturhus.

I den forbindelse ønsker kommunen å lage et samlet program med alle andre åpne kulturarrangementer som foregår rundt omkring i Nordre Follo den uka, på andre scener og i andre lokaler (f.eks. skoler, kirker og forsamlingshus).

Målet er å vise fram kommunens rike kulturliv, og markedsføre det som en helhet. Kommunen stiller med publisering, så det er en mulighet til å få mer synlighet til det man driver med.

Hvis man har lyst og mulighet, kan man flytte planlagte arrangement til den uka, for ekstra publisitet. Men det er viktig at det er arrangementer man skulle hatt uansett, da kommunen kun stiller med publisering, ikke midler.

De som ønsker å være en del av Nordre Follo-uka, kan melde sin interesse innen 31. mai til tuvaweideborg.hongve@nordrefollo.kommune.no.

Utlysning av Trygve Hoffs minnepris 2024

Nå kan du søke om Trygve Hoffs minnepris 2024. Minneprisen er på kr 50.000 kr, og skal gå til en person eller en gruppe personer som driver kulturarbeid i Trygve Hoffs ånd. Prisen gis ikke til enkeltstående prosjekt.

Trygve Hoff var først og fremst kjent for sin allsidige kulturinnsats, men overordnet all aktivitet var hans klare kulturpolitiske holdning til samarbeid mellom profesjonelle og amatører, integrering mellom ulike uttrykksformer og kunstformer, og at tiltakene skulle ha størst mulig spredningseffekt og gi ringvirkninger i lokalmiljøet.

Forslag med begrunnelse sendes til eva.ruth@saltdal.kommune.no. Søknadsfristen er 31.mai 2024.

Ny samarbeidsavtale med kommunen er signert

Det er gledelig å kunne informere at Kulturrådet har signert ny samarbeidsavtale med kommunen. Som bildene viser, var det to glade ledere i Kulturrådet og en glad ordfører, som var skjønt enige om at det er samarbeid og samhold som gir de beste resultater.

Samarbeidsavtalen fremstår i ny drakt, sammenlignet med den forrige. Begge parter har lært litt siden den første avtalen ble signert for to år siden. Den nye avtalen, som også skal gjelde for to år, er tilpasset det handlingsrommet og de rammebetingelsene vi har å operere innenfor.

Avtalen gir oss også bedre grunnlag for å sette oss ned med kommunale instanser og personer og få til noe.

Som lederen for Kulturrådet sa på Kulturtinget: «Vi har en hel fireårsperiode foran oss, med et nytt kommunestyre, ny ordfører, ny utvalgsleder – og altså ny avtale. Hvis vi ikke får til noe sammen i denne fireårsperioden, så får vi det kanskje aldri til. Da er kanskje ikke Kulturrådet liv laga». 

For å sikre at noe skal skje, og at Kulturrådet er liv laga, har vi laget en handlingsplan. Denne ble gjennomgått og godkjent på Kulturtinget.

Vi gjentar den her:

NFKR skal i perioden frem til Kulturtinget 2025
– håndheve samarbeidet med kommunen, i hht. vedtatt samarbeidsavtale
– samarbeide med andre frivillige råd, gjennom fellesbetegnelsen Kulturforum
– delta på utvalgsmøtene i OIK
– arbeide for en økning av størrelsen på støttemidler til frivilligheten
– arbeide for å bidra til bedre vilkår for egnede lokaler for å kunne utøve medlemmenes kulturuttrykk
– arbeide for å (gjen)innføre aktiviteten «ordførers hedring»

I tillegg til dette er det på gang ulike initiativ både fra ordfører, privat utbygger og Idrettsrådet om å få etablert et «Frivillighetens hus».

Kulturrådet vil ta del i disse initiativene.

Vi SKAL får til noe! VI sammen. Kommunen, politikerne og dere flotte kulturaktører og medlemmer i Kulturrådet.

Se samarbeidsavtalen med Nordre Follo kommune

Ønsker du å bidra til ALLEMED-festivalen?

Nordre Follo kommunen og Idrettsrådet samarbeider om å få arrangert ALLEMED-festival høsten 2024. I den forbindelse ønsker de å høre fra aktører og virksomheter som har anledning til å delta i både planlegging og gjennomføring.

ALLEMED-festivalens hensikt og mål: Festivalen er en del av arbeidet for å oppfylle fritidserklæringen: Alle barn har rett til å drive med fritidsaktivitet.

Det er en fin arena for aktiviteter å få markedsført seg, og kanskje bør målet være at også de aktivitetene som til vanlig ikke er like synlige får vist seg frem. Det er mange barn og unge som ikke deltar i fritidsaktivitet fordi de ikke har funnet en aktivitet som passer for dem.

Dato er besluttet å være lørdag 19. oktober, og ønsket er at det skal være aktivitet hele dagen på tre forskjellige områder i kommunen. Tenkte områder for festivalen er Ski Idrettspark, Langhus Idrettspark og Sofiemyr.

Kanskje vil dagen deles opp slik at alle kan delta i tidsrommet 11:00–16:00, og at tidsrommet 16:00–20:00 er tiltenkt spesielt for ungdommen.

Interesse kan meldes til maren.owe@nordrefollo.kommune.no snarest mulig. Hun kan også dele mer informasjon om tanker og ideer som er til drøfting.

Invitasjon til Borgertoget og mulighet for bodplass på 17. mai

Nasjonaldagen nærmer seg, og 17. mai-komiteen inviterer alle lag og foreninger i Nordre Follo til å være med i Borgertoget i Ski på 17. mai:

Vi ønsker dere i Nordre Follo Borgertog 2024!!!!

Nasjonaldagen nærmer seg og vi i 17.mai-komiteen har et brennende ønske om at Borgertoget i Ski skal representere hele kommunen. Mange organisasjoner «falt fra» Borgertoget under korona, så nå vil de gjerne ha med flest mulig i et tog som viser bredden av frivillighet i kommunen vår.

Før har mange organisasjoner, lag og foreninger deltatt: Speideren, fotball, håndball, sykkelklubber, basket, kampsport, sanitetskvinner, svømmeklubber, bunadsgjengen, motor cross, hockeyklubber, Røde Kors, Lions, Kiwanis og mange, mange flere. I år ønsker vi at alle disse og mange flere blir med!

Oppmøte 17. mai: Nordre Follo rådhus i Ski kl. 15.30

I år går ruten om Nordbyveien og ned igjen før det går Jernbaneveien og inn til rådhusplassen igjen.

(Kirkeveien – Nordbyveien – Vilbergveien (inn ved Esso) – ned Gamleveien – Birkelunden – Vestveien – og tilbake til rundkjøring ved Nordbyveien – Jernbaneveien – Åsenveien – Skoleveien – Torgveien – rådhusplassen)

I valg av ruten har vi lagt vekt på universell utforming for god framkommelighet for alle.

Påmelding – innholdende navn, ansvarlig med epost og telefon og ca. antall deltakere – sendes til: kulturoginkludering@nordrefollo.kommune.no. Om dere stiller med motorkjøretøy så si fra om dette.

Ved oppmøte vil dere få tildelt plass i toget.

Vi ser frem til et skikkelig langt og fint tog. 17. mai-komiteen vil kåre det mest originale innslaget og det med flest deltakere – og det vanker en liten premie til vinnerne!! Håper å se flest mulig av dere i toget!

Det er også mulig for lag og foreninger å få bodplass i Ski og Kolbotn sentrum på 17. mai. Søknadsfrist er 3. mai.

I søknaden må det stå:
– leietaker
– kontaktperson med navn og telefonnummer
– hva dere skal selge
– om dere trenger strøm

Søknad kan rettes til post@kolben.no (Kolbotn) eller kulturoginkludering@nordrefollo.kommune.no (Ski).

Hilsen 17.mai-komiteen Nordre Follo 2024

Velkommen til Kulturtinget 2024

Nordre Follo Kulturråd ønsker velkommen til Kulturtinget 2024, torsdag 25. april kl.18:30, i Langhuset på Vevelstad. 

Kulturtinget er Nordre Follo Kulturråds høyeste organ. Derfor vil det underveis i årets kulturting også bli gjennomført en formaliadel, à la et årsmøte.

Kulturtinget bør være et av de viktigste arrangementene for kulturvirksomheter i Nordre Follo å delta på gjennom året.

Deltakelse på Kulturtinget skal bidra til å styrke den frivillige kulturvirksomheten i kommunen, styrke samarbeidet kulturvirksomhetene imellom, og styrke samarbeidet med kulturadministrasjonen og politikerne i kommunen.

Deltakelse på Kulturtinget skal også gi nyttig informasjon som medlemmene kan ta med seg tilbake i sine respektive kulturvirksomheter.

Program

Kulturtinget 2024 åpner kl. 18.30. Sørg for at du er ute i god tid til åpningen.

– Velkommen v/ Jan-Elling Skaugerum, leder i Kulturrådet, og kommunens ordfører, Cecilie Pind
– Hovedtaler 1: Monica Larsson, daglig leder i NOKU (Norsk Kulturforum)
– Tema: Hva kjennetegner en god kulturkommune
– Hovedtaler 2: Sissel Gransæther – virksomhetsleder Nordre Follo kommune, kulturområdet
– Tema: Kommunens tilskuddsordning i praksis, og som del av ØHP (økonomisk handlingsplan)
– Kulturtingets formade (årsmøte)
– Arbeidsmøte for de respektive gruppene medlemmene er inndelt i – vi gjentar suksessen med arbeidsmøtene vi hadde i vinter 

Kulturtinget 2024 avsluttes kl. 20.45. Det blir servering og forfriskninger underveis.

Påmelding

Hver kulturvirksomhet som er medlem i Nordre Follo Kulturråd kan stille på Kulturtinget med opptil 3 deltakere. Dette selv om hver virksomhet ved eventuell stemmegivning kun har én stemme.

Påmelding kan gjøres allerede nå på e-post post@nordrefollokulturråd.no eller telefon 977 55 579. 

Gi beskjed om hvor mange som kommer fra hver kulturvirksomhet. 

Innkalling

Sitat fra vedtektene §3 – Kulturtinget: Styret innkaller til det ordinære Kulturtinget som skal avholdes hvert år innen utgangen av april med minst 3 ukers varsel. Sammen med innkallingen til Kulturtinget følger styrets årsmelding, kulturrådets vedtekter, valgkomiteens kontaktadresser og frist for saker til behandling på Kulturtinget.

Kulturtingets dagsorden (vedtektene §3):

1. Godkjenne innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Saker til behandling
5.1. Innkomne saker til behandling
5.2. Handlingsplan
5.3. Budsjettskisse
6. Valg til styret
7. Valg av minimum 2 medlemmer til valgkomite samt valg av minimum 1 revisor med 1 vara revisor

Forslag til saker

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være styret i hende senest 2 uker før Kulturtinget. Forslag til saker kan sendes på e-post til post@nordrefollokulturråd.no eller til leders (Jan-Elling Skaugerum) telefon, 977 55 579. 

Valgkomité

Styret har rollen som valgkomité, og ferdig innstilling er inkludert i møtedokumentene nedenfor. Men, ytterligere forslag til styremedlemmer kan sendes på e-post til post@nordrefollokulturråd.no eller til leders (Jan-Elling Skaugerum) telefon, 977 55 579. 

Møtedokumenter

Last ned dokumenter til Kulturtinget (årsmelding m.m.)

Last ned Kulturrådets vedtekter

Vi sees på Kulturtinget 2024!

Hilsen Jan-Elling Skaugerum og Knut Falla, styreledere

Kulturtinget 2024 – hold av datoen!

Kulturtinget skal avholdes for andre gang, og vi oppfordrer til å holde av tidspunktet allerede nå.

 • Dato: Torsdag 25. april 2024
 • Tid: Klokken 18.30–20.30
 • Sted: Langhuset, Vevelstad

Mer informasjon kommer, og vi kan love at det har verdi å delta!

Kulturtinget er Nordre Follo Kulturråds øverste myndighet, og for å delta må du være en kulturvirksomhet med medlemskap i Nordre Follo Kulturråd.

Saker som ønskes behandlet på Kulturtinget må være styret i hende senest 25. mars. Styret kan kontaktes på post@nordrefollokulturråd.no.