Nordre Follo Kulturråd

Felles retningslinjer for utlån av skolelokaler

Viken fylkeskommune har fått på plass felles retningslinjer for utlån av fylkeskommunale videregående skolelokaler til lag, foreninger, studieforbund og andre frivillige. Vedtaket ble fattet i fylkestinget 14. desember 2022.

Retningslinjene skal sikre god tilgang til og likt regelverk for å behandle søknader om utlån av de fylkeskommunale videregående skolene i Viken fylkeskommune. Retningslinjene sikrer også at de tre nye fylkeskommunene har retningslinjer på plass i overgangen fra Viken i 2024, understreker fylkesråden.

Se hvordan du kan søke om lån av skolelokaler

Tilskuddsordninger for Ung kultur

Viken fylkeskommune lanserte før sommeren 2022 en ny satsing på kultur for unge i Viken, gjennom organisering av en egen enhet kalt Ung kultur, og en egen tilskuddsordning for å øke deltakelse, medvirkning og egenorganisert kulturaktivitet blant unge.

Aktører i feltet kan også søke om midler som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen.

Tilskuddsordningen har vært svært ettertraktet, og ordningen vil fortsette i 2023. Søknadsfristen er løpende.

Gå til viken.no for mer informasjon og ressurser

Kartlegging knyttet til leie/bruk av kommunale lokaler

Det var tidligere i år oppe sak til politisk behandling om prinsipper for langsiktig utleie av lokaler og anlegg til frivillige lag og foreninger. I denne forbindelse ble det vedtatt å gå i dialog med de som leier for å etablere et rettferdig og forutsigbart nivå for husleiesatser, hvor det tas hensyn til egeninnsats det frivillige laget/foreningen har gjort i bygget, historiske avtaler og eventuelle inntekter som laget/foreningen har gjennom leieobjektet.

Nordre Follo kommune ønsker i første omgang å samle inn informasjon gjennom en spørreundersøkelse som et grunnlag for kartlegging og videre dialog.

Gå til spørreskjemaet

Bli med på frivilligbørs i Kolben kulturhus

21.september 2022 arrangeres første frivilligbørs i Nordre Follo kommune. På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Frivilligbørs ble arrangert i 2018 og 2019 i tidligere Oppegård kommune. Eksempler på avtaler som ble inngått der:

 • Plass til kanoer for BUA i Røde Kors huset.
 • Mat for menn – lær å lage enkle retter.
 • Ønsketreet som står på kjøpesentrene hver førjul.
Hvorfor bør frivillige delta?
 • Vis hva dere brenner for i Nordre Follo-samfunnet.
 • Finn ressurser dere trenger for å gjennomføre aktivitet, uten å gå veien om å søke tilskudd.
 • La andre se ressursene dere har og finn nye samarbeidspartnere.
 • Bli sett og nå nye potensielle deltagere, medlemmer, frivillige eller publikum.
 • Bygg nyttige nettverk og lær noe nytt.
 • Møt spennende mennesker og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.
Program
 • 16.30: Plakatverksted – for de som ønsker
 • 17.30: Åpning av børsen og mingling
 • 18-19: Børstimen
 • 19.00: Premieutdeling
 • 19:30: Vel hjem

For mer informasjon og påmelding, gå til www.frivilligbors.no

Tilskudd til integreringsarbeid – frist 18. november

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo oppfordres til å søke om støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Flere frivillige organisasjoner gjør en god jobb på integreringsfeltet allerede, og med midler til prosjekt eller aktivitet kan gode tiltak kanskje forlenges eller utvikles?

Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og søknadsfristen har nå blitt forlenget til 18. november.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd fra Nordre Follo kommune

Søk om tilskudd til integreringsarbeid – frist 20. mai

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo kommune kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Det er også mulig å søke om tilleggsmidler direkte fra IMDi for prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter hvor målgruppen er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd fra Nordre Follo kommune. Frist 23. mai.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd direkte fra IMDi. Frist 20. mai.

Søk om tilskudd til kulturarrangementer – frist 15. juni

2022 er Frivillighetens år og det er også året Norge åpnet opp etter to år med pandemi og tøffe forhold for kulturaktører. Politikerne i Nordre Follo ønsker å takke innbyggerne for utholdenhet under pandemien, ved å gi innbyggerne gratis kulturopplevelser gjennom et allsidig kulturliv i form av arrangementer. 

Lag og foreninger inviteres til å søke om tilskudd for å arrangere kulturarrangementer i sitt lokalsamfunn. For dette tilskuddet er det satt av inntil en million kroner. Se kriterier og lenke til søknadsskjema.

Søknadsfrist er 15. juni.

Bli med på Frivilligfestival 20. august – frist 5. juni

Nordre Follo kommune ønsker å feire Frivillighetens år ved å lage en familiefestival for og med frivilligheten i vår kommune. Festivalen holdes i og rundt Waldemarhøy og Vestråtparken i Ski lørdag 20. august kl. 12 – 18.

Kommunen inviterer frivilligheten til å delta med stander, aktiviteter og underholdning for å vise frem mangfoldet av frivillige lag og foreninger for innbyggerne i Nordre Follo. Dette er en flott anledning til å promotere sin frivillige organisasjon og sine aktiviteter, og bli med på feiringen. Gå til påmeldingssiden

Påmeldingsfrist 5. juni.

Kontraktsignering med Nordre Follo kommune

I dag møttes ordfører Hanne Opdan og lederne fra Nordre Follo kulturråd og Nordre Follo Musikkråd for å inngå partneravtaler. Avtalene beskriver ulike samarbeidsområder mellom de to rådene og kommunen, og forplikter alle partene til å jobbe for og etterstrebe ulike mål og verdier, blant annet innenfor inkludering, mangfold, trygghet, glede og medvirkning for barn og unge som driver med kultur- og musikkaktiviteter i Nordre Follo kommune.

På bildet: (f.v) Jan-Elling Skaugerum fra Nordre Follo kulturråd, ordfører Hanne Opdan og Knut Falla fra Nordre Follo kulturråd. Foto: Nordre Follo kommune.