Nordre Follo Kulturråd

Søk om kommunale tilskudd til kultur og nærmiljø – frist 15. mars

15. mars er hovedsøknadsfristen for kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2024. De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige organisasjonslivet. Tilskuddene skal stimulere til åpne og frivillige aktiviteter som bidrar til å utvikle gode sosiale og kulturelle møteplasser, fysisk aktivitet, lokal identitet og tilhørighet.

Se retningslinjer for tilskuddene: kommunale-tilskuddsordninger-til-kultur-idrett-og-narmiljo.pdf

Grunntilskudd til kulturorganisasjoner

Lokale frivillige kulturorganisasjoner i Nordre Follo kommune kan søke om grunntilskudd til drift av organisasjonen.

Innkomne søknader behandles i virksomhet for Kultur, idrett og friluftsliv og tildelingen til den enkelte organisasjon vedtas politisk i juni. Utbetaling av tilskuddene skjer umiddelbart etter vedtaket.

Se søknadsskjema: Tilskudd til frivillige kulturorganisasjoner – Grunn- og medlemstilskudd – nordrefollo (skjema.no)

Tilskudd til nærmiljøtiltak

Du kan søke om tilskudd til nye og/eller eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg. Tilskuddet kan brukes til oppgradering, nye nærmiljøanlegg og kulturbygg, eller vedlikehold av eksisterende nærmiljøanlegg og kulturbygg.

Følgende søknader prioriteres:

 • Søknader som bidrar til å nå kommunens mål.
 • Lokale kulturbygg som benyttes av alle alders- og befolkningsgrupper.
 • Tiltakene skal ligge i, eller i tilknytning til boområder, sentra, friluftsområder ute naturen, eller andre oppholdssteder.

Se søknadsskjema: Tilskudd – Nærmiljøtiltak – nordrefollo (skjema.no)

Øvrige tilskudd for kulturorganisasjoner

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål som utøver kontinuerlig virksomhet i Nordre Follo kommune kan også søke om:

 • Etableringstilskudd til nyopprettede amatørkulturorganisasjoner/stiftelser
 • Arrangementstilskudd
 • Jubileumsgave

Les mer om tilskuddsordninger for kultur og nærmiljø på kommunens nettsider

Søk om tilskudd til integreringsarbeid – frist 18. mars

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo kommune kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Søknadsfristen er 18. mars.

Les mer om tilskuddet og hvordan du kan søke

Søk om tilskuddsmidler til kulturutvikling – frist 10. mars

Seksjon for kulturutvikling, frivillighet og friluftsliv i Akershus fylkeskommune har flere tilskuddsordninger som nå er utlyst.

Fristen for å søke er 10 mars kl.23.59.

Søkere vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet, inntil 10-12 uker etter søknadsfristen. Kontaktpersoner for ordningene finner du på fylkeskommunens nettsider.

Tilskudd til kunst og kulturprosjekter 2. halvår 2024

Formål: Tilskudd til kunst og kulturprosjekter skal bidra til å realisere fylkeskommunens planer for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for fylkets innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet.

Les mer om tilskuddet og hvordan du kan søke 

Tilskudd til bransjeutvikling i kulturell og kreativ næring

Formål: Det er Akershus fylkeskommunes intensjon å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer for kulturell og kreativ næring i Akershus. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til nyskaping og utvikling, og å støtte opp om mindre virksomheter slik at de kan utvikle og styrke samarbeid og bransjestrukturer på regionalt og nasjonalt nivå. 

Les mer om tilskuddet og hvordan du kan søke

Tilskudd for å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus

Formål: Formålet med ordningen er å øke unges deltakelse og medvirkning i kulturlivet i Akershus. Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor.

Ung Kultur i Akershus tilbyr tre søkbare ordninger:

 1. Tilskudd til ung deltakelse
 2. Tilskudd til ung medvirkning
 3. Tilskudd til aktivitet initiert av unge

Les mer om ordningene og hvordan du kan søke

Søk om strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – frist 28. februar

Nå kan frivillige organisasjoner søke om strømstøtte for tredje og fjerde kvartal i 2023. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. 

Det er blitt gjort en forskriftsendring som får konsekvenser for utregning av støttesatsene fra og med september 2023, og derfor er disse søknadsrundene slått sammen. Den nye beregningsmodellen skal ligge nærmere den som gjelder husholdninger, hvor beregningen baserer seg på strømprisen time for time. 

Finn mer informasjon om ordningen og søknadsskjema på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider

Søknadsfristen er 28. februar klokken 13.00.

Økonomi- og handlingsplan 2024-2027

Økonomi- og handlingsplan (ØHP) viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i de fire årene frem mot 2027. Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for kommuneplan.

27. oktober 2023 la kommunedirektør Øyvind Henriksen frem sitt forslag til ØHP 2024-2027, og kommunestyret vedtok endelig ØHP 13. desember.

Du kan lese hele planen her eller gå direkte til delen som omhandler kultur og inkludering

Vil du vise arrangementet ditt i kommunens aktivitetskalender?

Kommunen har en aktivitetskalender der man kan legge inn arrangementer som er av interesse for innbyggere og besøkende i Nordre Follo. Få oversikt over alt som skjer, og legg inn ditt eget arrangement for å nå ut til flere. Et lite tips: Sjekk kalenderen i planleggingsfasen for å unngå kollisjon med andre arrangementer.

Når du har lagt inn ditt arrangement, må det godkjennes før det blir synlig i kalenderen. Les mer om hva du har ansvar for hvis du skal være arrangør.

Gå til kalenderen for å opprette et arrangement

Har du spørsmål om kalenderen, eller ønsker å endre et arrangement, kan du sende e-post til hvaskjer@nordrefollo.kommune.no.

Bli med på ALLEMED-dugnaden 2023

Nordre Follo kommune ønsker velkommen til sin årlige ALLEMED-dugnad, der representanter fra kommunen og lokal frivillighet samles for en målrettet diskusjon rundt barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

 • Dato: Mandag 6. november 2023
 • Tid: 18:00–21:00
 • Sted: Ungdomskafeen i Westgaarden, Idrettsveien 8, Ski sentrum

Påmelding på e-post til maren.owe@nordrefollo.kommune.no innen 5. november. Fullstendig program for kvelden sendes på e-post.

I år dreier dugnaden seg spesielt mot ungdom og fritid:

 • Hva skal til for at ungdommene i Nordre Follo fortsetter i sine fritidsaktiviteter?
 • Hvilke barrierer hindrer deltakelse?
 • Hvilke muligheter har barn og unge til medvirkning i sine fritidsaktiviteter?
 • Og hva tenker ungdommene selv?

For første gang i Nordre Follo skal det arrangeres en ALLEMED Ung-samling i forkant av dugnaden, og kommunen håper å få med seg noen deltakere derfra som vil presentere sine tanker om ungdom og fritid i Nordre Follo.

Resultatene fra dugnaden, i form av konkrete ideer og engasjement, «eies» av kommunen, som har ansvar for å forvalte og realisere disse.

Etter ALLEMED-dugnaden i fjor har kommunen jobbet videre med bl.a.:

 • Samarbeid med ungdomsrådet om ALLEMED Ung-dugnad
 • Informasjon om tilskuddsordningen og fritidstilbud i kommunen
 • Forsterke tilskuddsordningen for sårbare grupper
 • Etableringen av en ALLEMED-festival

Se https://www.allemed.no/ for mer informasjon om opplegget.

Søk om tilskudd til festivaler og kunst- og kulturprosjekter i 2024

Overgangsordning for tilskudd til festivaler og kunst- og kulturprosjekter

Fra 1. januar 2024 oppløses Viken fylkeskommune og oppgavene overtas av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. For å sikre forutsigbarhet og en smidig overgang for tilskuddsmottakere som har vært vant til å få søknadene behandlet tidlig på året, utlyses midlene for festivaler og kunst- og kulturprosjekter som vanlig med søknadsfrist på høsten.  Utlysingen skjer med forbehold om prioritering og budsjettvedtak for 2024 i tre nye fylkesting.

Søknadsfrist 1. november 2023 for festivaler og kunst- og kulturprosjekter

Viken fylkeskommune lyser nå ut tilskudd til festivaler i 2024 og kunst- og kulturprosjekter i første halvår 2024. Utlysingen skjer med forbehold om fylkestingenes budsjettvedtak for 2024. Mer informasjon om ordningene samt kontaktpersoner finnes på Viken fylkeskommunes hjemmesider:

Søknadsskjema med veiledning åpnes i slutten av september, og søknadsfristen er satt til 1. november 2023. Søknaden må rettes til den fylkeskommunen der du har forretningsadresse, eller der prosjektet skal gjennomføres.

Beslutningen om tildeling av støtte vil bli gjort i de nye fylkeskommunene. Søkere vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet, ca. 10–12 uker etter søknadsfristen 1. november.

Andre søknadsfrister for tilskuddsordninger i 2024

Informasjon om øvrige tilskuddsordninger på kunst- og kulturområdet vil bli kunngjort når disse er vedtatt i 2024.

På tide å søke om momskompensasjon for 2022

Frivillige organisasjoner kan søke Lotteri-og stiftelsestilsynet om momskompensasjon. Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Lotteri-og stiftelsestilsynet har en samleside med alt av informasjon om ordningen.

Søknadsfristen for regnskapsåret 2022 er 1. september 2023, men dersom organisasjonen din er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter, så skal søknaden sendes via sentralleddet. Disse har egne søknadsfrister, normalt i tidsrommet 10.–20. juni. Sjekk med ditt sentralledd når deres frist er.

Velkommen til Kulturtinget 2023

Vi i Nordre Follo Kulturråd har gleden av å invitere til Kulturtinget 2023 – historiens første Kulturting i Nordre Follo. Du kan melde på opptil 5 personer fra ditt lag/forening/organisasjon.

Gå til påmeldingsskjema (frist 24. april)

Arrangementsdetaljer:

 • Dato: Torsdag 27. april 2023
 • Tid: 18:00–21:00 (Er vi ferdig før, så avslutter vi, men vi blir ikke lenger enn 21:00)
 • Sted: Svingen kafé og aktivitetssenter, Rådhussvingen 3, 1400 Ski (tidligere Kirkeveien 3 – rett bak rådhuset)
 • Parkering:  Det er masse parkeringsplasser i området. Vi oppfordrer dog til bruk av kollektivtrafikk, eller samkjøring.
 • Servering: Det blir servering av kaffe/te/vann, «Dagbokringle», frukt og Twist.

Vi vil touche innom mange spennende og givende temaer, blant annet:

 • Kommunens «Kulturstrategi»
 • Tilgang til, og betaling for, møte- og øvingslokaler
 • Tilskuddsordninger
 • Hvordan gjøre kulturdelen i kommunebudsjettet større
 • Hjelp til selvhjelp: Hvordan gjør du deg som kulturaktør – og dine aktiviteter – mer kjent
 • Frivilligbørs
 • Hva skal Kulturrådet være – hvordan – for hvem
 • Hvordan skal Kulturrådet og kommunen arbeide best mulig sammen

Du vil få rik anledning til å komme til ordet med synspunkter og bidrag til punktene over, både muntlig og i form av gruppearbeid.

Velkommen!