Tilskuddsordninger

Søknadsfrist for tilskudd til festivaler og kunst- og kulturprosjekter i 2024

Overgangsordning for tilskudd til festivaler og kunst- og kulturprosjekter

Fra 1. januar 2024 oppløses Viken fylkeskommune og oppgavene overtas av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. For å sikre forutsigbarhet og en smidig overgang for tilskuddsmottakere som har vært vant til å få søknadene behandlet tidlig på året, utlyses midlene for festivaler og kunst- og kulturprosjekter som vanlig med søknadsfrist på høsten.  Utlysingen skjer med forbehold om prioritering og budsjettvedtak for 2024 i tre nye fylkesting.

Søknadsfrist 1. november 2023 for festivaler og kunst- og kulturprosjekter

Viken fylkeskommune lyser nå ut tilskudd til festivaler i 2024 og kunst- og kulturprosjekter i første halvår 2024. Utlysingen skjer med forbehold om fylkestingenes budsjettvedtak for 2024. Mer informasjon om ordningene samt kontaktpersoner finnes på Viken fylkeskommunes hjemmesider:

Søknadsskjema med veiledning åpnes i slutten av september, og søknadsfristen er satt til 1. november 2023. Søknaden må rettes til den fylkeskommunen der du har forretningsadresse, eller der prosjektet skal gjennomføres.

Beslutningen om tildeling av støtte vil bli gjort i de nye fylkeskommunene. Søkere vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet, ca. 10–12 uker etter søknadsfristen 1. november.

Andre søknadsfrister for tilskuddsordninger i 2024

Informasjon om øvrige tilskuddsordninger på kunst- og kulturområdet vil bli kunngjort når disse er vedtatt i 2024.

På tide å søke om momskompensasjon for 2022

Frivillige organisasjoner kan søke Lotteri-og stiftelsestilsynet om momskompensasjon. Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Lotteri-og stiftelsestilsynet har en samleside med alt av informasjon om ordningen.

Søknadsfristen for regnskapsåret 2022 er 1. september 2023, men dersom organisasjonen din er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter, så skal søknaden sendes via sentralleddet. Disse har egne søknadsfrister, normalt i tidsrommet 10.–20. juni. Sjekk med ditt sentralledd når deres frist er.

Søk om tilskudd til integreringsarbeid

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo kommune kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Søknadsfristen er 11. april

Les mer om tilskuddet og hvordan du kan søke

Nå kan du søke om tilskudd til kultur og tiltak i nærmiljøet

15. mars er hovedsøknadsfristen for kommunens ordinære tilskuddsordninger for 2023. Noen tilskudd har løpende frist gjennom hele året. De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige organisasjonslivet. Tilskuddene skal stimulere til åpne og frivillige aktiviteter som bidrar til å utvikle gode sosiale og kulturelle møteplasser, fysisk aktivitet, lokal identitet og tilhørighet.

Les mer om hva det gis støtte til

Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge

Nordre Follo kommune har inngått et samarbeid med Oppegård Røde Kors om en tilskuddsordning for å gi barn og unge fra familier med dårlig økonomi mulighet til å delta i faste, jevnlige, organiserte fritidsaktiviteter, som gir tilhørighet over tid.

De som tilbyr aktiviteten må sende en elektronisk søknad til kommunen, på vegne av barnet/ungdommen, for å få støtte til å dekke medlemskontingent, deltaker-/aktivitetsavgift, eller andre utgifter knyttet til en aktivitet som utstyr, cuper og leir.

Søknader behandles løpende, og beløpet som blir innvilget, utbetales til organisasjonen det søkes støtte til. Det er ingen søknadsfrist.

Les mer om tilskuddet og hvordan man søker

Tilskuddsordninger for Ung kultur

Viken fylkeskommune lanserte før sommeren 2022 en ny satsing på kultur for unge i Viken, gjennom organisering av en egen enhet kalt Ung kultur, og en egen tilskuddsordning for å øke deltakelse, medvirkning og egenorganisert kulturaktivitet blant unge.

Aktører i feltet kan også søke om midler som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges behov, og utvikling av nye virkemidler og tiltak for målgruppen.

Tilskuddsordningen har vært svært ettertraktet, og ordningen vil fortsette i 2023. Søknadsfristen er løpende.

Gå til viken.no for mer informasjon og ressurser

Tilskudd til integreringsarbeid – frist 18. november

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo oppfordres til å søke om støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Flere frivillige organisasjoner gjør en god jobb på integreringsfeltet allerede, og med midler til prosjekt eller aktivitet kan gode tiltak kanskje forlenges eller utvikles?

Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og søknadsfristen har nå blitt forlenget til 18. november.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd fra Nordre Follo kommune

Søk om tilskudd til integreringsarbeid – frist 20. mai

Frivillige organisasjoner i Nordre Follo kommune kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Kommunen forvalter tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Det er også mulig å søke om tilleggsmidler direkte fra IMDi for prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter hvor målgruppen er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd fra Nordre Follo kommune. Frist 23. mai.

Les mer om kriteriene og søk om tilskudd direkte fra IMDi. Frist 20. mai.

Søk om tilskudd til kulturarrangementer – frist 15. juni

2022 er Frivillighetens år og det er også året Norge åpnet opp etter to år med pandemi og tøffe forhold for kulturaktører. Politikerne i Nordre Follo ønsker å takke innbyggerne for utholdenhet under pandemien, ved å gi innbyggerne gratis kulturopplevelser gjennom et allsidig kulturliv i form av arrangementer. 

Lag og foreninger inviteres til å søke om tilskudd for å arrangere kulturarrangementer i sitt lokalsamfunn. For dette tilskuddet er det satt av inntil en million kroner. Se kriterier og lenke til søknadsskjema.

Søknadsfrist er 15. juni.