Uncategorized

Nå kan du søke om momskompensasjon for 2023

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2024. Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Det er nå åpent for søknader, og søknadsfristen er i år 2. september 2024.

Lotteri-og stiftelsestilsynet har en samleside med mer informasjon om ordningen og søknadsskjema. Der finner dere også informasjon om hvordan dere kan bli varslet om søknadsfristen via tilskudd.no.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret og har frivillig virksomhet som en viktig del av virksomheten kan søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret før 2. september 2024. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Merk: Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralledd har egne søknadsfrister som er tidligere enn Lotteri- og stiftelsestilsynets frist. Se sentralleddet sine nettsider, eller ta kontakt med de for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100.000 kr i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7000 kr i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for
underledd.

Ny handlingsplan skal få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

30. april lanserte regjeringen handlingsplanen «Alle inkludert!». Formålet med handlingsplanen er at alle skal ha like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter i hele landet. Planen har blitt til i et samarbeid mellom Kulturdepartementet, organisasjonene på feltet, og barn og unge selv.

Handlingsplanen inn inneholder 43 tiltak fordelt på 6 innsatsområder:

 • Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter 
 • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud 
 • Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere 
 • Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter 
 • Stimulere til mer samhandling og nye former for samhandling 
 • Få mer kunnskap om sosial ulikhet i deltakelse og effekter av tiltak 

Regjeringen setter av totalt 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til dette arbeidet.

De fleste barn i Norge er med i fritidsaktiviteter i løpet av barndommen, men forskjellene i hvem som deltar er store. Det er aller størst forskjeller innen kultur, og derfor øker regjeringen innsatsen på dette feltet:

 • 20 millioner kroner ekstra til Den kulturelle skolesekken
 • 20 millioner kroner mer til Frifond som setter frivillige organisasjoner i stand til å skape kulturaktiviteter
 • 3,5 millioner mer til korps og orkestre
 • 5,1 millioner kroner ekstra til nasjonale musikkorganisasjoner
 • 5 millioner i året til et mangfoldsløft for økt deltakelse i kultufrivilligheten
 • 8,9 millioner kroner ekstra til tilskuddsordningen Kulturrom

– Dette er kraftig kulturløft for barn og unge. Vi gjør dette for at enda flere barn skal få muligheten til å delta i kulturfrivilligheten og den profesjonelle kulturen, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i forbindelse med lanseringen.

Kultur- og likestillingsdepartementet ber kommuner og fylkeskommuner bruke planen og dele den med lokale aktører innen fritidsaktiviteter for barn og unge.

– Penger kan ikke alene løse utfordringene, derfor må kommuner, organisasjonene, næringsliv, fylker og staten fortsette å jobbe sammen. Inkluderingen må skje i nabolagene der barna bor. Vi må skape innenforskap sammen, sier Jaffery.

Les hele handlingsplanen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/alle-inkludert/id3036723/

Økonomi- og handlingsplan 2024-2027

Økonomi- og handlingsplan (ØHP) viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i de fire årene frem mot 2027. Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for kommuneplan.

27. oktober 2023 la kommunedirektør Øyvind Henriksen frem sitt forslag til ØHP 2024-2027, og kommunestyret vedtok endelig ØHP 13. desember.

Du kan lese hele planen her eller gå direkte til delen som omhandler kultur og inkludering