Kartlegging knyttet til leie/bruk av kommunale lokaler

Det var tidligere i år oppe sak til politisk behandling om prinsipper for langsiktig utleie av lokaler og anlegg til frivillige lag og foreninger. I denne forbindelse ble det vedtatt å gå i dialog med de som leier for å etablere et rettferdig og forutsigbart nivå for husleiesatser, hvor det tas hensyn til egeninnsats det frivillige laget/foreningen har gjort i bygget, historiske avtaler og eventuelle inntekter som laget/foreningen har gjennom leieobjektet.

Nordre Follo kommune ønsker i første omgang å samle inn informasjon gjennom en spørreundersøkelse som et grunnlag for kartlegging og videre dialog.

Gå til spørreskjemaet