Ny handlingsplan skal få flere barn og unge med i fritidsaktiviteter

30. april lanserte regjeringen handlingsplanen «Alle inkludert!». Formålet med handlingsplanen er at alle skal ha like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og friluftslivsaktiviteter i hele landet. Planen har blitt til i et samarbeid mellom Kulturdepartementet, organisasjonene på feltet, og barn og unge selv.

Handlingsplanen inn inneholder 43 tiltak fordelt på 6 innsatsområder:

 • Få ned prisene og kostnadsdrivere på aktiviteter 
 • Gi god og tilgjengelig informasjon om aktiviteter og tilbud 
 • Gjøre et større mangfold av tilbud tilgjengelig for flere 
 • Styrke barn og unges stemme og lokal medvirkning i fritids- og kulturaktiviteter 
 • Stimulere til mer samhandling og nye former for samhandling 
 • Få mer kunnskap om sosial ulikhet i deltakelse og effekter av tiltak 

Regjeringen setter av totalt 286 millioner kroner ekstra fra spillemidlene i 2024 til dette arbeidet.

De fleste barn i Norge er med i fritidsaktiviteter i løpet av barndommen, men forskjellene i hvem som deltar er store. Det er aller størst forskjeller innen kultur, og derfor øker regjeringen innsatsen på dette feltet:

 • 20 millioner kroner ekstra til Den kulturelle skolesekken
 • 20 millioner kroner mer til Frifond som setter frivillige organisasjoner i stand til å skape kulturaktiviteter
 • 3,5 millioner mer til korps og orkestre
 • 5,1 millioner kroner ekstra til nasjonale musikkorganisasjoner
 • 5 millioner i året til et mangfoldsløft for økt deltakelse i kultufrivilligheten
 • 8,9 millioner kroner ekstra til tilskuddsordningen Kulturrom

– Dette er kraftig kulturløft for barn og unge. Vi gjør dette for at enda flere barn skal få muligheten til å delta i kulturfrivilligheten og den profesjonelle kulturen, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery i forbindelse med lanseringen.

Kultur- og likestillingsdepartementet ber kommuner og fylkeskommuner bruke planen og dele den med lokale aktører innen fritidsaktiviteter for barn og unge.

– Penger kan ikke alene løse utfordringene, derfor må kommuner, organisasjonene, næringsliv, fylker og staten fortsette å jobbe sammen. Inkluderingen må skje i nabolagene der barna bor. Vi må skape innenforskap sammen, sier Jaffery.

Les hele handlingsplanen her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/alle-inkludert/id3036723/